ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

05Σεπ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας ( Π.Α.Ε. ) με την επωνυμία: «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο : «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ Π.Α.Ε.», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Καλαμαριάς της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμαριάς του Δήμου Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με αριθ. Α.Μ. ΓΕΜΗ 143318560000 καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 5 του Ν. 2725 / 1999,όπως ισχύει σήμερα, τα μέλη του ιδρυτικού της ως άνω Π.Α.Ε. Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία: «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ»,που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Α.Ε., συνολικού ποσού τριακοσίων χιλιάδων ( 300.000 ) ευρώ.

Ειδικότερα καλούνται αυτά, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ( 15 ) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης πρόσκλησης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών και να καταβάλλουν ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μετοχών τις οποίες επιθυμούν να αναλάβουν. Θα διατεθούν συνολικά είκοσι επτά χιλιάδες ( 27.000 ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ ( 10 ) ευρώ εκάστη, συνολικού ποσού διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ( 270.000 ) ευρώ.

Η απόκτηση μετοχών της Π.Α.Ε. υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 69 και 69Α του Ν. 2725 / 1999 και στον έλεγχο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ( Ε.Ε.Α. ).Ειδικότερα όποιος επιθυμεί να αποκτήσει μετοχές ποσοστού άνω του 2% του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να υποβάλλει στην Ε.Ε.Α. τα οριζόμενα από το άρθρο 69Α του Ν. 2725/1999 δικαιολογητικά.

Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Α.Ε. θα γίνει στην Τράπεζα ALPHA BANK, κατάστημα Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, (οδός Χηλής 2 & Κερασούντος, κωδικός 483) ΙΒΑΝ λογαριασμού: GR16 0140 4830 4830 0200 2005 333. Στο συγκεκριμένο κατάστημα πρέπει να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν μετοχές της Π.Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 05/09/2017

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ

 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης