Η τοποθέτηση του ΑΠΟΛΛΩΝΑ

29Αυγ

 

Η ομάδα μας απάντησε εγγράφως, όπως της ζητήθηκε, σε εισηγήσεις του Π.Σ.Α.Π.   που αφορούν την μεταγραφή ποδοσφαιριστών σε ομάδες της FOOTBALL LEAGUE, οι οποίες δεν αδειοδοτήθηκαν.

Η απάντησή μας, που  στάλθηκε στην FOOTBALL LEAGUE και κοινοποιήθηκε στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ( Ε.Π.Ο. ), αναφέρει επακριβώς:

 

Κύριε  Πρόεδρε

Με  σχετικό  με  ημερομηνία  28/08/2017  και  με  αριθ.  πρωτ.  3746 / 2017  έγγραφο  σας    ζητάτε  από  τις  Π.Α.Ε.  να  απαντήσουν εγγράφως   εάν  συναινούν  στις  εισηγήσεις  του  Π.Σ.Α.Π. 

Σχετικά  με το θέμα αυτό  που  αφορά  τον  καθορισμό ( αύξηση ) του  ορίου   της ηλικίας των  ποδοσφαιριστών  που  θα  έχουν  δικαίωμα  να  αποκτήσουν  οι  ομάδες που  δεν  έχουν  αδειοδότηση, το  οποίο, όπως  πληροφορηθήκαμε, θα  συζητηθεί  στο  αμέσως  επόμενο  συμβούλιο  της  Ε.Ε.  της  Ε.Π.Ο.,  σας επισημάνουμε τα εξής :

  1. Με σχετική απόφαση  του  Δ.Σ της   FOOTBALL LEAGUE, η  οποία  από  ότι  τουλάχιστον  γνωρίζουμε  επικυρώθηκε  από  την  Π.Δ.Ε.  της  Ε.Π.Ο., αποφασίστηκε ότι οι ομάδες οι οποίες δεν θα λάβουν αδειοδότηση για την ποδοσφαιρική περίοδο  2017-2018  θα υπόκεινται σε περιορισμούς μεταγραφών, ήτοι θα δικαιούνται να αποκτήσουν με μεταγραφή ποδοσφαιριστές  Ελληνες απεριόριστους  μέχρι ηλικίας  23  ετών, συν τρείς αλλοδαπούς και τρείς κοινοτικούς  της  ίδιας  ηλικίας..

Επομένως  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  υπάρχει  ειλημμένη  απόφαση  για  το θέμα  αυτό και  ως εκ τούτου κάθε άλλη απόφαση η οποία θα ληφθεί σχετικά  με  αυτό  το  ζήτημα  θα είναι μη νόμιμη και θα  παραβαίνει  τους  ισχύοντες  Κανονισμούς  της  Ε.Π.Ο.  και  σε κάθε περίπτωση δεν  θα  μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή θα πρέπει  να  ισχύει  μόνο  για  το  μέλλον  και  ειδικότερα  για  την  ποδοσφαιρική  περίοδο  2018-2019 και  εφεξής.

  1. Το πρωτάθλημα της FOOTBALL LEAGUE σε  κάθε  περίπτωση  πρέπει  να διεξάγεται   μέσα σε  πλαίσια απολύτως υγιούς και όχι αθέμιτου ανταγωνισμού και  με  απόλυτη  ισονομία  και  αντικειμενικότητα. Επομένως  δεν  είναι νόμιμο, δίκαιο και σωστό και από νομική, αλλά και από ηθική  άποψη, μία ομάδα η οποία δεν υπέβαλε καθόλου φάκελο για αδειοδότηση ή   μία ομάδα η οποία ναι  μεν   υπέβαλε φάκελο, αλλά τελικά δεν έλαβε αδειοδότηση, ιδίως  για  τον  λόγο  ότι  είχε οφειλές  ( στο  Δημόσιο, στο  Ι.Κ.Α., σε  ποδοσφαιριστές  κ.λ.π. ) , σχεδόν  να εξισώνεται στην πράξη και  να  τυγχάνει  ίσης  μεταχείρισης,  σχετικά  με  το  θέμα  της  απόκτησης  ποδοσφαιριστών, με μια ομάδα η οποία έλαβε αδειοδότηση  και  εν  γένει  είναι  απόλυτα  σωστή  και  συνεπής  στις  κάθε  είδους  υποχρεώσεις  της.

Οπως προαναφέρθηκε αυτό  είναι  μη  σύννομο   και  εντελώς άδικο και θα δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος, δεδομένου ότι, εάν επεκταθεί η ηλικία των ποδοσφαιριστών που θα έχουν  δικαίωμα  να  ενταχθούν  σε  μία  ομάδα  με μεταγραφή, ή  επιτραπεί η  μεταγραφή  ποδοσφαιριστών   χωρίς  όριο  ηλικίας, μία ομάδα που δεν έλαβε αδειοδότηση στην  ουσία  θα  εξισώνεται  και  θα  έχει  ίδια  αντιμετώπιση  στην  πράξη  με  μία  ομάδα  που  έλαβε  αδειοδότηση, λαμβανομένου υπόψη μάλιστα του γεγονότος ότι ήδη  δόθηκε η δυνατότητα στις ομάδες αυτές ( που  δεν  έχουν  αδειοδότηση)    να κάνουν ανανεώσεις, εκτός της  προβλεπομένης  από  τους  ισχύοντες  Κανονισμούς  προθεσμίας, για ποδοσφαιριστές τους οποίους είχαν στη δύναμή τους μέχρι την λήξη  της προηγούμενης ποδοσφαιρικής περιόδου ( 2016-2017 ).

Κατόπιν  όλων  των  ανωτέρω  κάθε τυχόν   αλλαγή της ηλικίας των  ποδοσφαιριστών  και  ιδίως  η  ένταξη  ποδοσφαιριστών  χωρίς  όριο  ηλικίας  θα είναι μη σύννομη  και  κάθε  σχετική  απόφαση  που  τυχόν  θα  ληφθεί  θα  είναι  μη  νόμιμη  και  θα  παραβαίνει  ευθέως  τους  ισχύοντες  Κανονισμούς  της  Ε.Π.Ο.  και  ιδίως  τον  Κανονισμό  Αδειοδότησης  Ομάδων. Επίσης  όπως προαναφέρθηκε υπάρχει ήδη ειλημμένη απόφαση για τον περιορισμό των μεταγραφών και  τον  καθορισμό  της  ηλικίας  των  ποδοσφαιριστών  και κάθε άλλη  ενδεχόμενη απόφαση δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.

Τελειώνοντας  σας  υπενθυμίζουμε  ότι  σχετικά  με  το  ζήτημα  αυτό, ήτοι  την  αύξηση  του  ορίου  ηλικίας  των  ποδοσφαιριστών, δεν  έχει  ληφθεί  μέχρι  σήμερα  οποιαδήποτε  νόμιμη  απόφαση  από  το  Δ.Σ.  της     FOOTBALL LEAGUE  το  οποίο  έλαβε  την  αρχική  απόφαση  για  τον  καθορισμό  της  ηλικίας των  ποδοσφαιριστών  και  ως  εκ  τούτου  ενόψει  της      συνεδρίασης  της  Ε.Ε.  της   Ε.Π.Ο., όπου  θα  συζητηθεί  το  θέμα,  δεν  υπάρχει  νόμιμη απόφαση  της  Λίγκας  για  μεταβολή  και  τροποποίηση  της  αρχικής  απόφασης  της.                                                                                                             

Ανακεφαλαιώνοντας  σας  δηλώνουμε  ότι  δεν  συμφωνούμε  και  δεν  συναινούμε  στις  σχετικές  εισηγήσεις και  πρέπει  σε  κάθε  περίπτωση  να  τηρηθεί  η  νομιμότητα  και  η  ήδη  ληφθείσα  απόφαση  και  μάλιστα  για  τον  υπολογισμό  της  ηλικίας  των  ποδοσφαιριστών  κάτω  των  23  ετών   να  λογίζεται  η  01/08/1994  όπως  πολύ  ορθά  ερμήνευσε  και  αποφάσισε, όπως  τουλάχιστον  γνωρίζουμε,  και  η  Ε.Ι.Μ.  /  Ε.Π.Ο.

 

Θεσσαλονίκη  28/08/2017

ΓΙΑ  ΤΗΝ  Π.Α.Ε.  ΑΠΟΛΛΩΝ  ΠΟΝΤΟΥ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης